Vítejte v našem internetovém obchodě.
Hledat zboží:
Nákup a zobrazení zboží je dostupné pouze pro registrované uživatele. Registrace »

Obchodní podmínky internetového obchodu http://stusek.ekonomshop.cz/

 

 

Všeobecné podmínky pro nakupování prostřednictvím internetového obchodu http://stusek.ekonomshop.cz/ se řídí platnou právní legislativou, dále se řídí níže uvedenými obchodními podmínkami a v neposlední řadě se řídí dobrými mravy. Provozovatel internetového obchodu Štůsek – DVB s.r.o. (dále jen „provozovatel“) je plátcem DPH.

 

 

Obecná ustanovení

 

Tento nákupní řád platí pro nákup v internetovém obchodě http://stusek.ekonomshop.cz/  Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je Štůsek – DVB s.r.o., IČ: 28642660 se sídlem Valašská Bystřice 73, PSČ 756 27, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 36418 (více o prodávajícím v sekci „Kontakt"), a kupujícího. Kupující je povinen před započetím nákupu seznámit se s tímto nákupním řádem, dodacími a reklamačními podmínkami, které jsou součástí uzavřené kupní smlouvy. Všechny podrobné informace „Jak nakupovat" najdete v sekci NÁPOVĚDA. V případě potřeby (potvrzení objednávky apod.) je zákazník kontaktován elektronickou poštou, telefonem nebo faxem. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou ne spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel. 

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu http://stusek.ekonomshop.cz/ a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.

 

Ceny

Všechny ceny produktů jsou uvedeny s daní z přidané hodnoty, popř. včetně dalších daní a poplatků. Ceny jsou platné v době objednávky. Cena za námi potvrzenou objednávku se nemění. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti. Akční ceny jsou platné v momentě objednávky/nákupu nebo do vyprodání zásob.

 

Potvrzení objednávky

Po odeslání objednávky Vám bude zároveň odesláno e-mailem její potvrzení. V případě, že v tomto potvrzení naleznete nějaké nesrovnalosti, případně nebude-li potvrzení objednávky doručeno, okamžitě nás zkontaktujte e-mailem nebo telefonicky na tel. +420 571 646 221 nebo +420 571 646 331. Kupující má možnost objednávku zrušit, jestliže odvolání dojde dodavateli dříve, než dodavatel závazně potvrdí objednávku. V případě nejasností má provozovatel, případně jeho zodpovědný zástupce, právo kontaktovat zákazníka prostřednictvím jím sdělených údajů, a proto je v zájmu zákazníka zadávat tyto údaje pravdivě a svědomitě. V případě že prodávající zjistí, že není schopen dodat zboží, nebo je schopen dodat jen část objednaného zboží neprodleně telefonicky či písemně kontaktuje kupujícího pro dohodnutí dalšího postupu. Dle povahy zboží a počtu položek v objednávce lze případně po dohodě s kupujícím objednávku rozdělit na více částí a nedostupné zboží dodat později. Případně kde je to možné může být kupujícímu nabídnuta odpovídající alternativa k aktuálně nedostupnému zboží. Pokud nedojde k dohodě, případně nebude-li kupující akceptovat prodlouženou dodací lhůtu má kupující možnost celou objednávku nebo její část stornovat. V případě že kupující již uhradil platbu za předmět smlouvy, bude mu prodávajícím bez prodlení vrácena zpět na účet.

Uzavřením kupní smlouvy kupující vázán těmito obchodními podmínkami reklamačním řádem a stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

 

Dodání zboží

Termín dodání je závislý na druhu objednaného zboží. V převážné většině případů se pohybuje v rozmezí 2–7 pracovních dnů. V případě méně běžného či problematického zboží může dojít k prodloužení dodací lhůty. Provozovatel se zavazuje, dle svých možností, v zájmu svém a především s ohledem na zákazníka, snížit dodací lhůtu na nejmenší možnou dobu. Pokud dodací doba překročí dobu přiměřenou obecné dostupnosti konkrétního druhu zboží na trhu, má zákazník plné právo zrušit svoji objednávku, a to telefonicky, případně formou emailu.

 

Převzetí zboží

Kupující, který není spotřebitelem, nebo příjemce zboží má povinnost překontrolovat neporušenost obalu a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození, dále je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout neprodleně po převzetí a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o závadách. Předejde tak pozdějším komplikacím s případnou reklamací vady věci, která vznikla při její přepravě. Podpisem přepravního listu kupující stvrzuje vnější nepoškození zásilky při dodání. Vnější nepoškození zásilky při převzetí je předpokladem nepoškození věci při přepravě. Kupující, který je spotřebitelem, není povinen provést prohlídku zboží při převzetí, jako kupující, který není spotřebitelem. Avšak v jeho vlastním zájmu je mu tato prohlídka doporučena, jelikož tak může předejít případným sporům při uplatnění reklamace zboží poškozeného přepravou. V případě poškození vnějšího obalu zásilky zásilku od přepravce nepřebírejte a kontaktujte nás. V opačném případě se pozdější reklamace bude posuzovat na základě spotřebitelem podepsaného přepravního dokladu.

 

Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele

Dodávka objednaného zboží a odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele se řídí zejména § 53 občanského zákoníku (č. 40/1964 Sb.). Je-li kupující spotřebitel a byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu. V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Spotřebitel by měl zboží vrátit do 10 dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Zboží by mělo být kompletní včetně veškerého příslušenství, nepoškozené, a nejlépe v originálním nepoškozeném obalu. Prodávající je oprávněn ve lhůtě deseti (10) dnů provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

 

 

Kupující nemůže odstoupit podle § 53 odstavce 8 Občanského Zákoníku od kupní smlouvy:

 a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění;

 b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele;

 c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání;

 d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal;

 e) na dodávku novin, periodik a časopisů;

 f) spočívajících ve hře nebo loterii.

 

V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající kupní cenu včetně poplatků za dopravu směrem ke kupujícímu nejpozději do deseti (10) dnů od skončení lhůty na přezkoumání. V rámci odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel uvést upřednostňovaný způsob vrácení finančních prostředků (složenkou nebo na bankovní účet) Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vracení zboží kupujícím. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

 

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího

Prodávající má právo od kupní smlouvy odstoupit, stane-li se plnění smlouvy nemožné. K těmto případům může dojít zejména z důvodu vyprodání zboží, které je předmětem smlouvy, dále pak v případech kdy kupující není schopen finančně plnit podmínky kupní smlouvy, nebo odmítne-li převzít objednané zboží. Prodávající si dále vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit v případě zjevné chyby v ceně za předmět smlouvy. Ve všech těchto případech je kupující o této skutečnosti telefonicky nebo písemně informován. V případě že kupující již uhradil platbu za předmět smlouvy, bude mu prodávajícím bez prodlení vrácena zpět na účet.

 

 

Zrušení objednávky ze strany prodávajícího

Vyhrazujeme si právo zrušit objednávku nebo její část, pokud se zboží již nevyrábí nebo nedodává. V případě, že tato situace nastane, se zavazujeme, že Vás neprodleně budeme kontaktovat emailem nebo telefonicky a domluvíme se s Vámi na dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky apod.).

Pokud jste již za zboží zaplatili a výsledná částka bude nižší než zaplacená, bude částka ve výši rozdílu cen převedena zpět na Váš účet do 10 dnů od zrušení objednávky či výměny zboží. V případě, že tato částka bude vyšší, bude Vám dán k úhradě rozdíl těchto částek, popř. je-li kupujícím spotřebitel, bude kontaktován za účelem dohody o dalším postupu.  

 

 

Záruční podmínky

Prodávající odpovídá kupujícímu (spotřebiteli) za to, že prodávaná věc je při převzetí ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Pokud není věc při převzetí ve shodě s kupní smlouvou, má kupující práva na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídající kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný (nelze-li splnit kupujícího požadavek) může kupující požadovat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. Při výskytu odstranitelné vady má kupující nárok na její odstranění bez zbytečného odkladu. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu této součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit. Při výskytu neodstranitelné vady, která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo může od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat (v praxi se třetí stejná vada či čtvrtá vada jakákoli považuje za důvod k uplatnění práv z odpovědnosti za vady jako v případě neodstranitelné vady). Pokud se jedná o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li kupující výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.

 

Prodávající odpovídá za vady zboží v rozsahu obecně platných předpisů, a to v závislosti na typu kupujícího po dobu níže uvedenou:

Kupující  (spotřebitel) – je soukromá osoba nepodnikatel, která kupuje zboží pro svou osobní potřebu díky čemuž se na ní vztahuje záruční lhůta dle občanského zákoníku v délce trvání 24 měsíců od data prodeje.

 

Kupující  (podnikatel) – je právnická osoba zapsaná v obchodním nebo živnostenské rejstříku, která kupuje zboží pro podnikatelské použití. V tomto případě se jedná o kupní smlouvu řízenou obchodním zákoníkem, který neurčuje délku záruční doby. Standardně je v těchto případech poskytována záruční doba v délce trvání 12 měsíců od data prodeje.

 

Kupující při uplatnění záruky má:

- jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy;

- jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo právo odstoupit od kupní smlouvy;

- jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy;

- jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

 

Záruka se nevztahuje na vady způsobené:

- neodborným použitím zařízení

- mechanickým poškozením nebo běžným opotřebením

- živelnými pohromami (vodou, ohněm, bleskem)

 

V případě poruchy či špatné funkčnosti zboží, prosím odešlete jej na naši adresu (Štůsek – DVB s.r.o., 756 27 Valašská Bystřice 73). Vaše reklamace bude vyřízena v zákonné lhůtě, tj. bez zbytečného odkladu, nejdéle však 30 dnů po obdržení zboží. Po vyřízení reklamace bude zákazník vyzván k odběru zboží. V případě zájmu může být po dohodě zboží kupujícímu zasláno. Kupující má právo na náhradu nutných nákladů souvisejících s uplatněním reklamace, pokud je prodávajícímu řádně prokáže. O reklamaci rozhodneme ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. V případě, že bude překročena zákonná lhůta k vyřízení reklamace v délce 30-ti dnů, má spotřebitel právo na výměnu věci za novou nebo právo od smlouvy odstoupit.  Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále prodávající vydá spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.